Gov. Dayton to have surgery Thursday

Gov. Dayton to have surgery Thursday