Hwy. 12 safety improvements underway

Hwy. 12 safety improvements underway