St. Thomas women's basketball back to Elite Eight again

St. Thomas women's basketball back to Elite Eight again